Автоматизирани системи

Автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК-21

Автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

АСИДК-21

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата HP(10) от гама-лъчение.
•  Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата HP(10) от гама-лъчение.
•  Водене на автоматизирана база данни на дозовото натоварване на персонала.
 

Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан

Автоматизирана система за радиационен контрол

УДКС-01 Пеликан

повече информация

Автоматизираната система за радиационен контрол «Пеликан» е предназначена за автоматизиран непрекъснат радиационен контрол в помещения на радиационно-опасни обекти и АЕЦ. Системата изпълнява непрекъснати измервания на мощността на еквивалентната доза от гама- и неутронно лъчения, на обемната активност на радиоактивни алфа- и бета-излъчващи аерозоли и бета-излъчващи радиоактивни газове.

Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - Авариен дозиметричен комплект

Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

Авариен дозиметричен комплект

повече информация

• Портативна система за дозиметричен контрол с автономно захранване
• Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонал
• Защитено изпълнение за използване в полеви условия
 

Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д

Комплекс технически средства

КТС САС СЦР СРКС-01Д

повече информация

Комплекс технически средства за откриване и регистриране на възникване на самоподдържаща се верижна реакция (СЦР). Позволява провеждането на автоматично събиране, обработка, съхранение, подаване на измервателна и съпътстваща информация на оператора на службата за ядрена безопасност. 

Стенд за дозиметричен контрол - СДК

Стенд за дозиметричен контрол

СДК

повече информация
Предначение: Стендът за дозиметричен контрол (СДК) е предназначен за непрекъснат контрол на параметрите на радиационната обстановка в помещения и технологични системи на предприятия за ядрено и ядреноопасно производство. СДК може да се използва като структурен елемент на долното ниво на автоматизирани системи за радиационен контрол в обекти на атомната енергетика и промишленост, свързани с получаване, преработка, използване и съхранение на радиоактивни материали.