Портативни Дозиметри (Радиометри)

Битов Дозиметър - радиометър - МКС-05 ТЕРРА-П

Битов Дозиметър - радиометър

МКС-05 ТЕРРА-П

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на еквивалентната доза (МЕД) от гама-лъчение.
•  Измерване на еквивалентната доза (ЕД) от гама-лъчение.
•  Оценка на повърхностното замърсяване с бета-радионуклиди.
•  Часовник, будилник.
 

Битов дозиметър - радиометър - МКС-05 ТЕРРА-П+

Битов дозиметър - радиометър

МКС-05 ТЕРРА-П+

повече информация

В сравнение с битовия дозиметър-радиометър МКС-05 «ТЕРРА-П», приборът «ТЕРРА-П+» има нови възможности:
•  по-широк диапазон на измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение;
•  измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение;
•  измерване на времето на натрупване на амбиентния еквивалент на дозата;
•  автоматично отнемане на гама-фона при измерване на бета-замърсяване;
•  програмиране на стойностите на праговите нива на:
• Мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение
• амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение
• повърхностната плътност на потока частици от бета-лъчение
•  осветяване на цифровия индикатор;
•  по-широк температурен диапазон.
 

Дозиметри - ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123
Портативни широкодиапазонни многофункционални прибори за дозиметрия на непрекъснато, кратковременно и импулсно рентгеново и гама-лъчения.
Дозиметър за рентгеново лъчение - ДКР-АТ1103М

Дозиметър за рентгеново лъчение

ДКР-АТ1103М

повече информация

 Уникален високочувствителен прибор за контрол на дозовите натоварвания на лещи, лигавици и кожа.

Осигурява измерване на мощността на насочения еквивалент на дозата от непрекъснато рентгеново лъчение с енергия от 5 кеV.

Дозиметър - радиометър - МКС-05 ТЕРРА с Bluetooth канал

Обновена версия на дозиметър - радиометър МКС-05 «ТЕРРА» се доставя с Bluetooth канал за връзка на прибора с компютър.
В комплекта на доставка на дозиметъра - радиометъра МКС-05 «ТЕРРА» влиза програмно осигуряване за обмен на данни между прибора и компютъра.
Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока частици от бета - лъчение.
•  Измерване на времето на натрупване на амбиентния еквивалент на дозата.
•  Измерване на реалното време (часовник), будилник.