Дозиметри-радиометри

Гама-радиометър - РКГ-АТ1320C

Гама-радиометър

РКГ-АТ1320C

повече информация

Високочувствителният широкодиапазонен избирателен сцинтилационен гама-радиометър от спектрометричен тип е предназначен за измерване на обемната (относителна) активност на радионуклиди 131I, 134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в проби с използване на съд Маринели с вместимост 1 л и плоски съдове с вместимост 0,5 и 0,1 л.

Гама-радиометър - РКГ-РМ1406

Гама-радиометър

РКГ-РМ1406

повече информация

Гама-радиометър РКГ-РМ1406 е високочувствителен детектор за измерване на специфичната или обемната активност на гама-излъчващи изотопи в продукти, с лесен отбор на пробата и минимални изисквания към нейната подготовка.  

Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)

Дозиметър - радиометър

МКС-07Н (преносим)

повече информация

Дозиметър радиометър МКС 07Н (преносим вариант) е предназначен за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата (МАЕД) и амбиентния еквивалент на дозата (АЕД) от фотонно йонизиращо лъчение (рентгеново и γ- лъчения, плътност на потока (ПП) α- и β- частици. 

Дозиметър - радиометър - МКС-АТ1117М

Дозиметър - радиометър

МКС-АТ1117М

повече информация

Преносимият комбиниран многофункционален дозиметър - радиометър МКС-АТ1117М е предназначен за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата и амбиентния еквивалент на дозата от рентгеново, гама- и неутронно лъчения, плътност на потока алфа- и бета-частици от замърсени повърхности, повърхностна активност и плътност на потока неутрони.
Приборът се състои от блок за обработка на информацията (БОИ или БОИ 2) и комплект външни детекторни блокове (БД).
 

Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1401К-3

Дозиметър-радиометър

МКС-РМ1401К-3

повече информация

МКС-РМ1401К-3 е многофункционален прибор, който обединява функции на прибор за търсене, радиометър, дозиметър, спектрометър и радиоизотопен идентификатор.
Възможностите на прибора позволяват решаването на широк спектър задачи за радиационен контрол: от търсене и локализация на източници на йонизиращо лъчение до измерване на активността на радионуклиди в намерени източници.
Благодарение на малките габарити, херметичността, удароустойчивия корпус, ТКИ с луминесцентно осветяване, приборите могат да се експлоатират в тежки и неблагоприятни климатични условия.
Предназначени са за службите на митническия и граничния контрол, службите за бързо реагиране, службите за безопасност и силовите структури. Могат да се използват от сътрудниците на радиологични и изотопни лаборатории, в предприятия, където се използват ядрени технически установки и източници на йонизиращи лъчения.