Железопътни портални радиационни монитори

PM5000A

Железопътни портални радиационни монитори - PM5000A

Железопътните монитори са предназначени за поставяне на гранични и митнически пунктове за предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и радиоактивни материали през държавни граници и по територията им, също и при входящ контрол в предприятия за предотвратяване на попадане на източници на лъчение в технологичните процеси, използващи или преработващи вторични суровини. Всички модели монитори серия РМ5000А се конструират с използване на универсален единен детекторен блок за гама и неутронно лъчения.