Автоматизирани системи

Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол - КОМПЛЕКС ИДК

Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол

КОМПЛЕКС ИДК

повече информация

• Контрол на дозовото натоварване на персонала
• Измерване на индивидуална еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение
• Измерване на мощността на индивидуалната еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение
 

Комплекс технически средства - КТС САС СЦР СРКС-01Д

Комплекс технически средства

КТС САС СЦР СРКС-01Д

повече информация

Комплекс технически средства за откриване и регистриране на възникване на самоподдържаща се верижна реакция (СЦР). Позволява провеждането на автоматично събиране, обработка, съхранение, подаване на измервателна и съпътстваща информация на оператора на службата за ядрена безопасност. 

Система за радиационен контрол - СРК-PM520

Система за радиационен контрол

СРК-PM520

повече информация

Системата за радиационен контрол СРК-PM520 е предназначена за противодействие на незаконно подвижване на радиоактивни източници в обекти с ограничен достъп, също и за непрекъснато откриване на източници на гама и неутронно лъчения и осигуряване на безопасността на различни радиационно-чувствителни обекти.  

Стенд за дозиметричен контрол - СДК

Стенд за дозиметричен контрол

СДК

повече информация
Предначение: Стендът за дозиметричен контрол (СДК) е предназначен за непрекъснат контрол на параметрите на радиационната обстановка в помещения и технологични системи на предприятия за ядрено и ядреноопасно производство. СДК може да се използва като структурен елемент на долното ниво на автоматизирани системи за радиационен контрол в обекти на атомната енергетика и промишленост, свързани с получаване, преработка, използване и съхранение на радиоактивни материали.