Стенд за дозиметричен контрол

СДК

Стенд за дозиметричен контрол - СДК

  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
  • Стенд за дозиметричен контрол - СДК
Свойства: Стендът осигурява: • Измерване на обемната активност на алфа- и бета- излъчващи аерозоли във въздуха на контролираните помещения; • Измерване на обемната активност на бета-излъчващи газове в контролираните помещения; • първична обработка, съхранение и предаване на измерените и съпътстващите данни във външен информационен канал, организиран на базата на интерфейс Ethernet IEEE 802.3 (протокол за обмен TCP/IP); • подаване на исканите данни в мястото на разполагане на оборудването по технологични канали на базата на интерфейс RS-232; • подаване на звукова и светлинна предупредителна/аварийна сигнализация при превишаване на допустимите стойности на измерваните параметри (прагови настройки). • Представяне на получените данни върху течнокристалните индикатори (ЖКИ) на правопоказващите устройства за измерване.