Информационни табла

Информационно табло - IТ-09

Информационно табло

IТ-09

повече информация

Описание
Визуализация на информация за мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение. Данните се предават от детекторен блок за гама-лъчение БДБГ-09, влизащ в комплекта на доставка. Информационно табло ИТ-09 с детекторен блок БДБГ-09 и програмно осигуряване RadMonitor позволява създаването на автоматизирана система за денонощен непрекъснат мониторинг на радиационния фон.
За комплексен контрол на обектите таблото с блоковете може да се разполагат както навън, така и вътре. Разстоянието между таблото и блока може да достига 50м. Всички данни непрекъснато се предават в персонален компютър, което позволява централизирано да се следят всички обекти.
При превишаване на праговите нива по мощност на гама-лъчението сработва звукова и светлинна сигнализация.
Размери на таблото — 345 x 135 x 40 мм.
 

Информационно табло - ИТ-09Т

Информационно табло

ИТ-09Т

повече информация

• Средство за визуализиране на информация
• Денонощна непркъсната работа
• Прехвърляне на данни към персонален компютър
• Звукова и визуална сигнализация при превишаване на праговите нива