Информационно табло

IТ-09

Информационно табло - IТ-09

Предназначение
• Визуализиране на резултатите от измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата (МАЕД) от гама-лъчение, получени от детекторния блок за гама-лъчения БДБГ-09
• звукова и светлинна сигнализации при превишаване на праговите нива по МАЕД от гама-лъчение.