Дозиметър за рентгеново лъчение

ДКР-АТ1103М

Дозиметър за рентгеново лъчение - ДКР-АТ1103М

  • Дозиметър за рентгеново лъчение - ДКР-АТ1103М
  • Дозиметър за рентгеново лъчение - ДКР-АТ1103М
  • Дозиметър за рентгеново лъчение - ДКР-АТ1103М

▪ Търсене на източници на рентгеново и низкоенергийно гама-лъчения

▪ Бърза адаптация към промяната на нивото на радиация

▪ Звукова и визуална сигнализация за превишаване на праговите нива

▪ Запазване в енергонезависимата памет до 100 резултата от измервания

▪ Система за вградена светодиодна стабилизации на измервателния тракт, изключваща необходимостта от контролен радиоактивен източник

▪ Аналого-цифров преобразовател на 256 канала

▪ Запис, съхранение и предаване на резултатите от измерванията в ПК по интерфейс RS232

▪ Защитено от прах и пръски изпълнение

▪ Не е предназначен за измерване на естествения радиационен фон

▪ Отчитане на фоновия компонент при измерване