Индивидуален Дозиметър за гама - лъчение

ДКГ-21

Индивидуален Дозиметър за гама - лъчение - ДКГ-21

 Използване
• Дозиметърът се използва на обекти на атомната енергетика, в физични лаборатории, в учреждения на здравеопазването като електронен дозиметър за автоматизирани системи за индивидуален дозиметричен контрол АСИДК-21, а също и като автономен прибор.