Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1621MА

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1621MА

Дозиметрите предоставят възможност за задаване на два независими прага на сигнализация по доза и мощност на дозата, надвишаването на които автоматично се придружава от звукова и визуална сигнализация. В този случай дисплеят на прибора показва стойността, чийто праг е надвишен, което осигурява своевременно информиране на потребителя за радиационната опасност. В случаите, когато интензивността на лъчението надвишава горната граница на измерване на мощността на дозата, на дисплея се показва предупредителното съобщение „OL“ и се излъчва накъсан звуков сигнал.
В допълнение към функциите на дозиметрите ДКГ-РМ1621/РМ1621A, модификациите ДКГ-РМ1621М и ДКГ-РМ1621МА имат допълнителен режим на търсене и вградени вибрационна и светлинна сигнализация за откриване и локализиране на радиоактивни материали.