Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения

ДКГ-PM1621

Индивидуален дозиметър за  рентгеново и гама лъчения - ДКГ-PM1621

Дозиметрите предоставят възможност за задаване на два независими прага на сигнализация по доза и мощност на дозата, надвишаването на които автоматично се придружава от звукова и визуална сигнализация. В този случай дисплеят на прибора показва стойността, чийто праг е надвишен, което осигурява своевременно информиране на потребителя за радиационната опасност. В случаите, когато интензивността на лъчението надвишава горната граница на измерване на мощността на дозата, на дисплея се показва предупредителното съобщение „OL“ и се излъчва накъсан звуков сигнал.