Комбиниран прибор

РКС-107

Комбиниран прибор - РКС-107

Комбинирани прибори РКС-107 са предназначени за измерване на:
- мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение;
- плътността на потока бета-лъчение от повърхност;
- сумарната специфична активност на радионуклиди във водни разтвори.