АИСРМ

"Катрин"

АИСРМ - "Катрин"

  • АИСРМ - "Катрин"
  • АИСРМ - "Катрин"
  • АИСРМ - "Катрин"

„Екопрогрес Интернешънъл” ООД извършва измервания на гама-фона на територията на Република България чрез Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) “Катрин” в реално време.
Изграждането на Системата започва през 2009г. в изпълнение на разпоредбите на чл.15 от „Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения“.
Първоначално АИСРМ е изградена в 14 населени места в 30-километровата наблюдавана зона на „АЕЦ Козлодуй“ЕАД, като впоследствие се подписва Споразумителен протокол между Агенцията за ядрено регулиране, „АЕЦ Козлодуй“ЕАД и „Екопрогрес Интернешънъл“ООД за нейното надграждане с Локални измервателни станции (ЛИС) и в други населени места на територията на цялата страна, като броят им постоянно расте.
Притежатели на ЛИС могат да бъдат както държавни и общински структури, така и частни фирми и физически лица. По заявка „Екопрогрес Интернешънъл“ООД изработва, монтира, пуска в експлоатация и привързва към Системата „Катрин“ Локални измервателни станции, съобразени със спецификата на дейност и изискванията на всеки отделен клиент.
Структурата на АИСРМ е йерархична, централизирана, с един център за контрол и наблюдение (ЦКН) и определен брой работни места. Информационният обмен между ЛИС и ЦКН се осъществява чрез предаване на данни по Internet чрез GPRS, LAN или сателитна връзка.
ЛИС представлява стационарно устройство за приемане и предаване на данни от произволно населено място чрез информационна система за мониторинг с възможности за позициониране и управление. За измерване на мощността на еквивалентната доза на гама-лъчението във въздуха се използва интелигентен гама-детектор с широк диапазон. Данните се визуализират на радиационно - информационно табло РИТ-1 „Катрин“ с контрастни светещи символи, позволяващи наблюдение на разстояние над 100 м. В рамките на една минута се редуват показания за гама-фона, температурата на въздуха и астрономическото време.
Цялата информация, предадена от ЛИС, постъпва директно в комуникационния сървър. Модулът за справки на системата осигурява детайлни извадки от данни за измерваните параметри за произволно избран период от време, за определени обекти и критерии за статуса и за измерваната величина в обекта.
Чрез Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг „Катрин“ Агенцията за ядрено регулиране, „АЕЦ Козлодуй“ЕАД и компетентните държавни органи получават данни за радиационната обстановка на територията на Република България в реално време. Достъп получават и собствениците на ЛИС за района на измерване.
Данни за състоянието на гама-фона в точките от Системата “Катрин” може да видите в бюлетина на Агенцията за ядрено регулиране на адрес: http://www.bnsa.bas.bg/bg/emergency/radgamma_background/katrin