Дозиметри-радиометри

Гама-радиометър - РКГ-АТ1320C

Гама-радиометър

РКГ-АТ1320C

повече информация

Високочувствителният широкодиапазонен избирателен сцинтилационен гама-радиометър от спектрометричен тип е предназначен за измерване на обемната (относителна) активност на радионуклиди 131I, 134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в проби с използване на съд Маринели с вместимост 1 л и плоски съдове с вместимост 0,5 и 0,1 л.

Дозиметри - ДКГ АТ2533 и ДКГ АТ2533/1

Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата и амбиентния еквивалент на дозата на непрекъснато рентгеново и гама лъчение в изключително широк диапазон в сурови работни условия, включително аварийни ситуации.

Дозиметри радиометри - МКС АТ1125, МКС АТ1125А

- Измерване на дозата и измерване мощността на амбиентния еквивалент на дозата на рентгеново и гама лъчение;
- Контрол на съдържанието на 137Cs в проби, поставени в съд на Маринелли с обем 0,5 л, с използване както на блок за защита (БЗ), така и без него;
- Измерване на плътността на потока от алфа и бета частици от замърсени повърхности (външен детекторен блок БДПС-02);
- Търсене и откриване на източници на рентгеново и гама лъчение.
 

Дозиметри радиометри - МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д

Малогабаритни прибори за измерване мощността на амбиентния еквивалент на дозата и амбиентния еквивалент на дозата на рентгеново и гама лъчение, както и измерване на плътността на потока от бета-частици (АТ6130).

Дозиметър - RAM ION

Нов лек дозиметър за измерване на бета, гама и рентгенови (непрекъснати и импулсни) лъчения. Няма аналози при мониторинга на работните места на персонала, работещ с различни източници на йонизиращи лъчения.