Дозиметър - радиометър

МКС-07Н (преносим)

Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)

  • Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)
  • Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)
  • Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)
  • Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)
  • Дозиметър - радиометър - МКС-07Н (преносим)

Използва се в качеството на преносим прибор за оперативен дозиметричен контрол на радиационната обстановки, при съставяне на радиационни карти на местност и изследване на радиационни аномалии, за откриване на замърсено облекло, техника, здания, съоръжения и др.