Дозиметър за гама лъчение

ДКГ-PM1211

Дозиметър за гама лъчение - ДКГ-PM1211

Измерването на МЕД и ЕД на фотонното лъчение се извършва благодарение на вграден енергокомпенсиран детектор, базиран на Гайгер-Мюлеров брояч. Алгоритъмът на работа на прибора осигурява непрекъснатостта на процеса на измерване, както и бързото адаптиране на прибора към промените в интензивността на излъчване. Ако зададените прагове (по МЕД и ЕД) са надвишени, приборът подава звукови и светлинни сигнали. Дозиметрите имат функция да показват текущото време, дата и температура. Енергонезависимата памет на прибора позволява съхраняването и натрупването на историята на измерванията.