Гама-радиометър

РКГ-АТ1320C

ОСОБЕНОСТИrn rn• Интелигентен детекторен блок от спектрометричен тип с интерфейс USBrn• Вградена непрекъсната автоматична светодиодна стабилизация на енергийната скала на радиометъра, контрол на запазване на градуировката и авторегулиране с помощта на контролна проба на основата на KСlrn• Идентификация на радионуклидиrn• Автоматично изваждане на фонаrn• Измерване на активността на пробите в широк диапазон на плътност на материалитеrn• Възможност за използване както в стационарни, така и в мобилни лаборатории за радиационен контролrn• Методическо и метрологично осигуряване на измерваниятаrn