Процедура № BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Бенефициент:  „ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД 
Обща стойност: 10 000 лв.  
Начало: 11 Август 2020 г.
Край: 11 Ноември 2020 г.