Комплексни прибори

Дозиметър-радиометър - ДКС-96

Дозиметър-радиометър

ДКС-96

повече информация

Широко използван дозиметър-радиометър, отличаващ се с надеждност и голям избор от блокове, позволяващи решаването на всички основни задачи на дозиметрията и радиометрията във всички области на човешката дейност. Осигурява оперативно измерване на всички основни величини, характеризиращи радиационната обстановка, и провеждане на работи по търсене на източници на всички основни видове йонизиращи лъчения. Универсален прибор за контрол на работни места на всякакви обекти. Приборът е допълнен с нови блокове и стационарен измервателен пулт.

Комбиниран прибор - РКС-107

Комбиниран прибор

РКС-107

повече информация

Прибори РКС-107 са предназначени за контрол на радиационната обстановки в жилищни помещения, в лаборатории на лечебни учреждения и в работни помещения на промишлени предприятия и атомни електроцентрали. 

Многофункционален преносим радиационен монитор - PM1401K3-E

Многофункционален преносим радиационен монитор

PM1401K3-E

повече информация

Серията радиационни монитори PM1401K-3 включва широка гама от устройства "всичко в едно" за откриване на радиация, мощност на дозата и измерване на замърсяване, спектрометрия и идентификация на радионуклиди.
Моделът PM1401K-3E е опростен модел без функции за идентификация и измерване на активността на 137Cs, който е предназначен за бързо и точно откриване на източници на алфа, бета, гама и неутронни лъчения, както и измерване на плътността на потока на алфа и бета лъчения и извличане на гама спектри
 

Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор - PM1401K-3M

Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор

PM1401K-3M

повече информация

Серията радиационни монитори PM1401K-3 включва широка гама от устройства "всичко в едно" за откриване на радиация, мощност на дозата и измерване на замърсяване, спектрометрия и идентификация на радионуклиди.
Моделът PM1401K-3M е монитор само за гама лъчение без неутронен детектор. Приборът е предназначен за бързо и надеждно измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата, откриване на източници на алфа, бета, и гама лъчения, измерване на плътността на потока на алфа и бета лъчения, извличане на гама спектри, идентифициране на радиоизотопи и измерване на замърсяване на храна/почва с 137Cs.
 

Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор - PM1401K-3P

Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор

PM1401K-3P

повече информация

Серията радиационни монитори PM1401K-3 включва широка гама от устройства "всичко в едно" за откриване на радиация, мощност на дозата и измерване на замърсяване, спектрометрия и идентификация на радионуклиди.
Моделът PM1401K-3P е най-усъвършенстваният модел в серията, подходящ за различни задачи за контрол на радиацията, включително измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата, откриване на източници на алфа, бета, гама и неутронни лъчения, измерване на плътността на потока на алфа и бета лъчения, извличане на гама спектри, идентифициране на радиоизотопи и измерване на замърсяване на храна/почва с 137Cs.