Автоматизирани системи

Автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК-21

Автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

АСИДК-21

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата HP(10) от гама-лъчение.
•  Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата HP(10) от гама-лъчение.
•  Водене на автоматизирана база данни на дозовото натоварване на персонала.
 

Автоматизирана система за радиационен контрол - УДКС-01 Пеликан

Автоматизирана система за радиационен контрол

УДКС-01 Пеликан

повече информация

Автоматизираната система за радиационен контрол «Пеликан» е предназначена за автоматизиран непрекъснат радиационен контрол в помещения на радиационно-опасни обекти и АЕЦ. Системата изпълнява непрекъснати измервания на мощността на еквивалентната доза от гама- и неутронно лъчения, на обемната активност на радиоактивни алфа- и бета-излъчващи аерозоли и бета-излъчващи радиоактивни газове.

Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - Авариен дозиметричен комплект

Автономна автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

Авариен дозиметричен комплект

повече информация

• Портативна система за дозиметричен контрол с автономно захранване
• Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонал
• Защитено изпълнение за използване в полеви условия
 

Автономен преносим комплект за радиационен контрол - АПКРК-01

Автономен преносим комплект за радиационен контрол

АПКРК-01

повече информация

• Портативна система за дозиметричен контрол с автономно захранване
• Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонала
• Автоматично предаване на данни към отдалечен сървър
• Защитено изпълнение за използване в полеви условия
 

Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол - КОМПЛЕКС ИДК

Комплекс за индивидуален дозиметричен контрол

КОМПЛЕКС ИДК

повече информация

• Контрол на дозовото натоварване на персонала
• Измерване на индивидуална еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение
• Измерване на мощността на индивидуалната еквивалентна доза на гама и рентгеново лъчение